โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
27.28
3.20
21.80
79.90
88.00
-8.10
26
5.29
0.00
5.29
100.00
79.00
21.00
รวม
34
32.57
3.20
27.09
83.17
88.00
-4.83