โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
26.47
0.67
6.06
22.90
50.00
-27.10
5
17.57
0.00
1.32
7.48
36.00
-28.52
รวม
10
44.04
0.67
7.38
16.75
46.00
-29.25