โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
16.90
1.53
5.65
26
5.29
3.56
1.73
28.00
รวม
33
22.19
5.10
7.38
33.27
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง