โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
24.45
1.18
9.17
26
5.29
0.91
4.38
43.00
รวม
33
29.74
2.09
13.55
45.56
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง