โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
13.18
0.41
2.18
16.57
30.00
-13.43
4
4.57
1.32
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
9
17.75
1.73
2.18
12.31
30.00
-17.69