โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
27.46
0.00
27.46
100.00
100.00
26
5.29
0.00
5.29
100.00
100.00
รวม
34
32.75
0.00
32.75
100.00
100.00