โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
9.27
0.00
0.77
26
6.32
4.65
0.00
14.00
รวม
31
15.60
4.65
0.77
4.92
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560