โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
8
25.99
1.65
16.34
62.86
26
5.29
0.00
5.29
100.00
รวม
34
31.28
1.65
21.63
69.14
55.00