โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
26.97
2.32
18.10
67.12
80.00
-12.88
9
17.44
15.74
1.70
9.73
65.00
-55.27
รวม
15
44.41
18.06
19.80
44.58
77.00
-32.42