โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
16.38
0.00
16.38
100.00
100.00
4
53.52
9.21
44.31
82.79
82.79
รวม
9
69.90
9.21
60.69
86.82
86.82