โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
17.59
0.11
12.60
71.66
80.00
-8.34
4
138.07
109.41
28.66
20.76
65.00
-44.24
รวม
9
155.65
109.52
41.26
26.51
77.00
-50.49