โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
6.14
0.00
4.57
4
53.61
30.96
22.56
28.00
รวม
8
59.76
30.96
27.13
45.40
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง