โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
6.14
0.00
2.22
4
53.61
24.56
22.56
14.00
รวม
8
59.76
24.56
24.78
41.46
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560