โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
13.19
0.04
9.12
69.13
4
53.52
24.56
28.96
54.12
รวม
8
66.72
24.60
38.08
57.09
55.00