โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
12.40
0.18
5.10
41.12
50.00
-8.88
4
138.07
28.67
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
9
150.47
28.85
5.10
3.39
46.00
-42.61