โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
11.03
0.10
6.76
4
53.52
30.96
22.56
43.00
รวม
8
64.55
31.07
29.32
45.42
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง