โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
7.40
0.25
2.48
33.45
30.00
3.45
2
19.99
11.99
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
5
27.39
12.24
2.48
9.04
30.00
-20.96