โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
14.65
0.00
13.96
95.27
88.00
7.27
4
53.52
21.79
31.73
59.29
79.00
-19.71
รวม
9
68.18
21.79
45.69
67.02
88.00
-20.98