โรงพยาบาลอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
1.86
0.00
1.05
19
38.66
7.23
0.00
14.00
รวม
24
40.52
7.23
1.05
2.59
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560