โรงพยาบาลอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
34.16
0.00
30.82
90.22
50.00
40.22
3
48.36
21.97
1.39
2.87
36.00
-33.13
รวม
15
82.52
21.97
32.21
39.03
46.00
-6.97