โรงพยาบาลอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
70.98
0.00
85.42
120.35
120.35
20
38.23
24.00
14.20
37.14
37.14
รวม
37
109.21
24.00
99.62
91.22
91.22