โรงพยาบาลอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
17.15
0.00
3.08
17.93
30.00
-12.07
2
10.19
0.00
1.39
13.64
19.00
-5.36
รวม
9
27.34
0.00
4.47
16.33
30.00
-13.67