โรงพยาบาลอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
70.87
0.02
79.35
111.96
88.00
23.96
20
38.23
24.00
14.20
37.14
79.00
-41.86
รวม
37
109.10
24.02
93.55
85.75
88.00
-2.25