โรงพยาบาลอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
32.55
0.00
25.12
20
62.52
30.97
7.23
28.00
รวม
31
95.06
30.97
32.34
34.02
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง