โรงพยาบาลอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
57.37
0.00
48.25
84.11
20
62.52
24.00
14.20
22.71
รวม
34
119.89
24.00
62.45
52.09
55.00