โรงพยาบาลอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
32.58
0.00
32.33
20
62.52
24.00
14.20
43.00
รวม
32
95.10
24.00
46.53
48.93
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง