โรงพยาบาลอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
66.79
0.00
65.05
97.39
80.00
17.39
3
48.36
24.02
19.66
40.65
65.00
-24.35
รวม
15
115.15
24.02
84.71
73.56
77.00
-3.44