สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
21
17.01
0.00
1.95
28
138.06
49.36
0.36
14.00
รวม
49
155.07
49.36
2.32
1.49
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560