สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
37
147.83
0.70
133.44
90.27
80.00
10.27
125
292.90
142.62
145.41
49.65
65.00
-15.35
รวม
162
440.72
143.32
278.86
63.27
77.00
-13.73