สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
41
131.13
0.49
137.17
104.60
88.00
16.60
30
156.83
73.99
79.23
50.52
79.00
-28.48
รวม
71
287.96
74.48
216.40
75.15
88.00
-12.85