สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
40
107.37
0.05
76.89
71.61
28
153.52
104.14
49.32
32.13
รวม
68
260.89
104.19
126.21
48.38
55.00