สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
42
139.60
0.00
163.00
116.77
116.77
30
194.90
42.50
152.40
78.20
78.20
รวม
72
334.50
42.50
315.41
94.29
94.29