สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
36
63.60
0.13
17.78
28
146.59
122.07
12.35
28.00
รวม
64
210.19
122.20
30.13
14.33
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง