สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
40
67.75
0.43
62.45
28
153.52
122.99
24.90
43.00
รวม
68
221.28
123.41
87.35
39.47
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง