สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
34
63.68
0.23
54.92
86.24
50.00
36.24
122
302.02
110.17
49.15
16.27
36.00
-19.73
รวม
156
365.70
110.40
104.07
28.46
46.00
-17.54