สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
29
42.11
0.43
7.28
17.28
30.00
-12.72
113
126.53
47.35
15.27
12.07
19.00
-6.93
รวม
142
168.64
47.78
22.55
13.37
30.00
-16.63