วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
15.20
0.48
13.94
91.71
80.00
11.71
1
1.04
0.00
1.04
100.00
65.00
35.00
รวม
6
16.24
0.48
14.98
92.24
77.00
15.24