วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
13.35
0.57
4.60
34.42
50.00
-15.58
1
1.20
1.04
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
6
14.55
1.61
4.60
31.58
46.00
-14.42