วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
15.51
0.10
15.66
100.98
88.00
12.98
7
2.54
1.27
1.09
42.80
79.00
-36.20
รวม
14
18.05
1.37
16.75
92.78
88.00
4.78