วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
13.92
0.49
5.49
2
1.10
0.00
1.09
28.00
รวม
8
15.02
0.49
6.58
43.78
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง