วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
15.81
0.03
16.26
102.85
102.85
7
2.54
0.00
2.54
100.00
100.00
รวม
15
18.36
0.03
18.81
102.45
102.45