วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
12.66
0.00
0.09
0.69
30.00
-29.31
1
1.20
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
6
13.86
0.00
0.09
0.63
30.00
-29.37