วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
14.19
0.36
12.81
2
1.09
0.00
1.09
43.00
รวม
8
15.28
0.36
13.90
90.94
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง