วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
15.25
0.20
13.43
88.05
3
2.89
0.00
1.09
37.69
รวม
10
18.14
0.20
14.52
80.03
55.00