มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
47
483.60
2.08
453.23
93.72
93.72
35
176.86
1.24
175.62
99.30
99.30
รวม
82
660.47
3.32
628.86
95.21
95.21