มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
37
271.32
0.20
30.78
35
179.24
3.80
1.06
14.00
รวม
72
450.55
4.00
31.84
7.07
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560