มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
27
454.70
1.17
286.60
63.03
80.00
-16.97
52
204.76
28.04
15.81
7.72
65.00
-57.28
รวม
79
659.46
29.21
302.41
45.86
77.00
-31.14