มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
24
454.01
1.29
141.92
31.26
50.00
-18.74
52
204.76
5.96
3.00
1.46
36.00
-34.54
รวม
76
658.77
7.25
144.92
22.00
46.00
-24.00