มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
39
271.49
0.69
100.52
35
179.24
2.38
11.18
28.00
รวม
74
450.73
3.07
111.70
24.78
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง