มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
226.78
0.36
69.63
30.70
30.00
0.70
47
102.71
2.15
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
65
329.50
2.50
69.63
21.13
30.00
-8.87