มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
41
271.97
1.87
176.58
35
179.24
4.26
24.02
43.00
รวม
76
451.21
6.13
200.60
44.46
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง