มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
46
480.87
7.95
352.00
73.20
88.00
-14.80
35
179.24
59.66
117.20
65.39
79.00
-13.61
รวม
81
660.10
67.61
469.21
71.08
88.00
-16.92