มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
46
480.78
0.80
250.29
52.06
35
179.24
55.23
47.18
26.32
รวม
81
660.01
56.03
297.47
45.07
55.00