วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
11.35
0.00
6.40
56.37
30.00
26.37
รวม
9
11.35
0.00
6.40
56.37
30.00
26.37