วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
15.09
0.00
9.90
65.59
50.00
15.59
1
3.00
2.99
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
16
18.09
2.99
9.90
54.72
46.00
8.72