วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
23
24.93
0.03
16.07
64.44
80.00
-15.56
1
3.00
0.00
2.99
99.57
65.00
34.57
รวม
24
27.93
0.03
19.05
68.21
77.00
-8.79