วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
23
14.26
0.00
10.81
1
1.45
1.45
0.00
43.00
รวม
24
15.71
1.45
10.81
68.83
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง