วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
31
33.73
0.00
33.73
99.99
99.99
1
1.45
0.00
1.45
100.00
100.00
รวม
32
35.18
0.00
35.18
99.99
99.99