วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
29
30.28
0.00
24.33
80.35
88.00
-7.65
1
1.45
0.00
1.45
99.90
79.00
20.90
รวม
30
31.73
0.00
25.78
81.24
88.00
-6.76