วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
11.44
0.06
9.36
1
1.45
0.00
0.00
28.00
รวม
16
12.89
0.06
9.36
72.62
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง