วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
27
27.65
0.05
20.33
73.52
1
1.45
0.00
1.45
99.90
รวม
28
29.10
0.05
21.78
74.84
55.00