วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
23
18.87
0.01
10.50
55.65
80.00
-24.35
1
2.50
0.00
2.49
99.56
65.00
34.56
รวม
24
21.37
0.01
12.99
60.78
77.00
-16.22