วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
22
21.12
0.04
14.78
69.98
2
22.44
4.20
18.22
81.18
รวม
24
43.57
4.24
33.00
75.75
55.00