วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
26
23.96
0.00
23.55
98.27
98.27
2
22.42
0.00
22.42
100.00
100.00
รวม
28
46.38
0.00
45.97
99.11
99.11