วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
24
21.93
0.10
19.44
88.65
88.00
0.65
2
22.42
0.00
22.42
100.00
79.00
21.00
รวม
26
44.35
0.10
41.86
94.39
88.00
6.39