วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
8.01
0.00
4.68
58.46
30.00
28.46
รวม
9
8.01
0.00
4.68
58.46
30.00
28.46