วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
10.26
0.00
8.91
2
22.44
10.36
12.06
43.00
รวม
20
32.71
10.36
20.97
64.11
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง