วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
9.67
0.01
7.83
2
22.44
14.44
7.98
28.00
รวม
16
32.11
14.44
15.81
49.25
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง