วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
10.60
0.05
8.30
78.32
50.00
28.32
1
2.50
2.49
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
16
13.10
2.54
8.30
63.37
46.00
17.37