วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
25
21.15
0.88
15.94
75.39
88.00
-12.61
2
3.38
0.00
3.09
91.43
79.00
12.43
รวม
27
24.52
0.88
19.03
77.60
88.00
-10.40