วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
10.17
0.35
4.68
2
3.38
3.09
0.00
28.00
รวม
15
13.55
3.44
4.68
34.58
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง