วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
22
16.69
0.10
11.29
67.60
80.00
-12.40
1
1.50
0.00
1.50
99.67
65.00
34.67
รวม
23
18.19
0.10
12.78
70.25
77.00
-6.75