วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
10.88
0.47
6.55
2
3.38
3.09
0.00
43.00
รวม
20
14.26
3.56
6.55
45.94
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง