วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
21
19.88
0.90
8.58
43.16
2
3.38
0.00
3.09
91.43
รวม
23
23.26
0.90
11.67
50.17
55.00