วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
9.32
0.00
5.30
56.91
50.00
6.91
1
1.50
0.00
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
15
10.82
0.00
5.30
49.02
46.00
3.02