วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
26
23.14
0.00
21.83
94.33
94.33
2
3.09
0.00
3.09
100.00
100.00
รวม
28
26.23
0.00
24.92
95.00
95.00