วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
6.93
0.00
1.23
17.81
30.00
-12.19
1
1.50
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
9
8.43
0.00
1.23
14.64
30.00
-15.36