วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
4.98
0.00
1.10
22.13
30.00
-7.87
รวม
9
4.98
0.00
1.10
22.13
30.00
-7.87