วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
20
10.31
0.09
5.88
1
1.70
0.00
1.69
43.00
รวม
21
12.01
0.09
7.57
63.01
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง