วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
29
17.21
0.04
7.84
45.54
80.00
-34.46
2
15.03
10.99
2.47
16.42
65.00
-48.58
รวม
31
32.24
11.03
10.30
31.96
77.00
-45.04