วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
23
16.68
0.00
7.90
47.34
1
1.70
0.00
1.69
99.32
รวม
24
18.38
0.00
9.58
52.15
55.00