วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
25
18.47
0.06
11.78
63.76
88.00
-24.24
1
1.70
0.00
1.69
99.32
79.00
20.32
รวม
26
20.17
0.06
13.47
66.76
88.00
-21.24