วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
25
19.30
0.00
19.04
98.69
98.69
1
1.69
0.00
1.69
100.00
100.00
รวม
26
20.98
0.00
20.73
98.79
98.79