วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
19
8.86
0.34
3.96
44.67
50.00
-5.33
2
15.03
2.47
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
21
23.89
2.81
3.96
16.56
46.00
-29.44