วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
7.73
0.28
2.44
1
1.70
1.69
0.00
28.00
รวม
15
9.43
1.96
2.44
25.90
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง