วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
29
13.43
0.00
13.46
100.18
100.18
1
0.72
0.00
0.72
100.00
100.00
รวม
30
14.16
0.00
14.18
100.17
100.17