วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
21
6.59
0.05
2.89
43.84
50.00
-6.16
2
2.55
2.50
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
23
9.14
2.55
2.89
31.61
46.00
-14.39