วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
3.96
0.00
2.03
51.11
30.00
21.11
2
2.55
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
13
6.51
0.00
2.03
31.10
30.00
1.10