วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
28
12.28
0.18
8.09
65.88
88.00
-22.12
1
0.72
0.00
0.72
100.00
79.00
21.00
รวม
29
13.01
0.18
8.82
67.78
88.00
-20.22