วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
22
5.76
0.17
4.06
1
1.00
0.00
0.72
43.00
รวม
23
6.76
0.17
4.78
70.72
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง