วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
28
10.01
0.08
5.79
57.80
80.00
-22.20
2
2.55
0.00
2.50
97.91
65.00
32.91
รวม
30
12.56
0.08
8.28
65.94
77.00
-11.06