วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
17
5.02
0.08
2.78
1
1.00
0.00
0.00
28.00
รวม
18
6.02
0.08
2.78
46.17
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง