วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
24
9.73
0.65
5.66
58.12
1
0.72
0.00
0.72
100.00
รวม
25
10.46
0.65
6.38
61.02
55.00