วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
3.62
0.00
0.65
17.83
30.00
-12.17
2
0.31
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
11
3.93
0.00
0.65
16.43
30.00
-13.57