วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
24
10.58
0.08
7.81
73.87
88.00
-14.13
3
0.89
0.00
0.87
98.31
79.00
19.31
รวม
27
11.46
0.08
8.68
75.76
88.00
-12.24