วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
25
9.88
0.00
6.54
66.14
80.00
-13.86
3
2.81
0.00
2.80
99.72
65.00
34.72
รวม
28
12.69
0.00
9.34
73.57
77.00
-3.43