วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
1.59
0.00
0.52
รวม
1
1.59
0.00
0.52
32.76
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560