วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
24
11.46
0.00
11.37
99.18
99.18
3
0.89
0.00
0.87
98.31
98.31
รวม
27
12.35
0.00
12.24
99.12
99.12