วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
4.51
0.00
2.47
3
0.89
0.24
0.00
28.00
รวม
15
5.40
0.24
2.47
45.74
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง