วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
19
5.50
0.02
3.75
3
0.89
0.64
0.24
43.00
รวม
22
6.38
0.65
3.99
62.52
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง