วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
4.83
0.20
2.39
49.53
50.00
-0.47
3
2.81
2.80
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
20
7.64
3.00
2.39
31.32
46.00
-14.68