วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
21
10.17
0.02
6.01
59.03
3
0.89
0.00
0.87
98.31
รวม
24
11.06
0.02
6.88
62.18
55.00