วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
28
23.00
0.36
20.55
89.33
88.00
1.33
1
1.50
0.00
1.49
99.33
79.00
20.33
รวม
29
24.50
0.36
22.04
89.94
88.00
1.94