วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
26
22.53
0.00
16.85
74.80
80.00
-5.20
2
5.62
0.00
5.03
89.49
65.00
24.49
รวม
28
28.16
0.00
21.89
77.74
77.00
0.74