วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
11.65
0.00
7.11
60.99
50.00
10.99
2
5.62
2.05
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
19
17.27
2.05
7.11
41.13
46.00
-4.87