วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
8.09
0.00
4.17
51.58
30.00
21.58
รวม
9
8.09
0.00
4.17
51.58
30.00
21.58