วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
25
20.84
0.00
16.31
78.25
1
1.50
0.00
1.49
99.33
รวม
26
22.34
0.00
17.80
79.67
55.00