วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
29
25.58
0.00
25.44
99.44
99.44
1
1.49
0.00
1.49
100.00
100.00
รวม
30
27.07
0.00
26.93
99.47
99.47