วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
16
10.39
0.18
5.86
1
1.50
0.00
0.00
28.00
รวม
17
11.89
0.18
5.86
49.30
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง