วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
22
11.25
0.01
9.88
1
1.50
1.49
0.00
43.00
รวม
23
12.75
1.50
9.88
77.48
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง