วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
22
21.39
0.01
17.07
3
17.72
11.90
0.00
43.00
รวม
25
39.11
11.91
17.07
43.65
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง