วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
18.18
0.00
15.30
3
17.72
1.40
0.00
28.00
รวม
16
35.90
1.40
15.30
42.61
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง