วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
13.94
0.00
6.71
48.15
30.00
18.15
1
11.10
11.10
0.00
0.02
19.00
-18.98
รวม
11
25.04
11.10
6.71
26.81
30.00
-3.19