วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
30
37.22
0.04
18.28
49.13
80.00
-30.87
3
25.37
16.44
7.45
29.36
65.00
-35.64
รวม
33
62.59
16.48
25.73
41.11
77.00
-35.89