วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
33
49.69
0.00
49.74
100.10
100.10
3
15.40
7.21
8.19
53.16
53.16
รวม
36
65.09
7.21
57.93
88.99
88.99