วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
31
41.68
0.00
38.32
91.94
88.00
3.94
3
17.72
10.19
5.21
29.41
79.00
-49.59
รวม
34
59.40
10.19
43.53
73.29
88.00
-14.71