วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
26
38.10
0.00
32.48
85.25
3
17.72
15.40
0.00
0.00
รวม
29
55.82
15.40
32.48
58.19
55.00