วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
18.37
0.11
14.58
79.40
50.00
29.40
3
25.37
11.51
2.48
9.79
36.00
-26.21
รวม
21
43.74
11.61
17.07
39.02
46.00
-6.98