โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
3.71
0.00
3.63
2
0.68
0.56
0.00
28.00
รวม
6
4.39
0.56
3.63
82.62
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง