โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
10.95
0.00
9.67
88.36
2
0.68
0.23
0.33
48.84
รวม
9
11.63
0.23
10.00
86.04
55.00