โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
5.23
0.00
5.20
2
0.68
0.38
0.18
43.00
รวม
6
5.91
0.38
5.38
91.01
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง