โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
11.18
0.00
9.53
85.30
80.00
5.30
รวม
8
11.18
0.00
9.53
85.30
77.00
8.30