โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
3.60
0.00
3.46
95.97
30.00
65.97
รวม
5
3.60
0.00
3.46
95.97
30.00
65.97