โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
3.62
0.00
3.53
97.58
50.00
47.58
รวม
6
3.62
0.00
3.53
97.58
46.00
51.58