โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
13.46
0.00
13.45
99.91
99.91
2
0.68
0.00
0.56
82.45
82.45
รวม
11
14.14
0.00
14.01
99.07
99.07