โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
10.96
0.00
10.90
99.46
88.00
11.46
2
0.68
0.00
0.56
82.45
79.00
3.45
รวม
10
11.64
0.00
11.46
98.46
88.00
10.46