โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
4.72
0.00
4.65
98.65
50.00
48.65
รวม
5
4.72
0.00
4.65
98.65
46.00
52.65