โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
13.45
0.00
13.37
99.46
รวม
6
13.45
0.00
13.37
99.46
55.00