โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
17.51
0.00
17.48
99.82
99.82
รวม
9
17.51
0.00
17.48
99.82
99.82