โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
4.72
0.00
4.64
98.44
30.00
68.44
รวม
5
4.72
0.00
4.64
98.44
30.00
68.44