โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
13.45
0.00
13.40
99.61
88.00
11.61
รวม
7
13.45
0.00
13.40
99.61
88.00
11.61