โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
13.25
0.00
13.20
99.62
80.00
19.62
1
1.00
0.00
0.00
0.00
65.00
-65.00
รวม
8
14.25
0.00
13.20
92.63
77.00
15.63