โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
5.08
0.00
4.78
รวม
4
5.08
0.00
4.78
94.17
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง