โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
6.97
0.00
6.96
รวม
4
6.97
0.00
6.96
99.82
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง