โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
22.33
0.00
22.31
99.94
99.94
1
3.38
0.00
1.34
39.67
39.67
รวม
10
25.71
0.00
23.65
92.02
92.02