โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
18.08
0.00
17.87
98.79
1
3.38
0.64
0.70
20.63
รวม
8
21.46
0.64
18.56
86.49
55.00