โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
8.82
0.00
8.74
1
3.38
1.34
0.00
43.00
รวม
6
12.20
1.34
8.74
71.62
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง