โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
18.54
0.00
18.43
99.46
80.00
19.46
รวม
10
18.54
0.00
18.43
99.46
77.00
22.46