โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
6.16
0.00
6.06
98.47
50.00
48.47
รวม
7
6.16
0.00
6.06
98.47
46.00
52.47