โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
6.12
0.00
6.03
98.53
30.00
68.53
รวม
5
6.12
0.00
6.03
98.53
30.00
68.53