โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
18.17
0.00
18.04
99.28
88.00
11.28
1
3.38
0.00
1.34
39.67
79.00
-39.33
รวม
9
21.55
0.00
19.38
89.94
88.00
1.94