โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
6.19
0.00
6.10
1
3.38
0.00
0.00
28.00
รวม
5
9.57
0.00
6.10
63.67
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง