โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
16.10
0.00
15.65
97.19
88.00
9.19
2
19.38
7.67
10.70
55.19
79.00
-23.81
รวม
9
35.48
7.67
26.34
74.25
88.00
-13.75