โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
15.99
0.00
15.59
97.48
2
19.38
10.47
8.78
45.29
รวม
9
35.37
10.47
24.37
68.89
55.00