โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
5.77
0.00
5.39
2
19.38
19.24
0.00
28.00
รวม
6
25.15
19.24
5.39
21.44
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง