โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
5.21
0.00
5.08
97.39
50.00
47.39
รวม
5
5.21
0.00
5.08
97.39
46.00
51.39