โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
15.13
0.00
14.88
98.36
80.00
18.36
รวม
7
15.13
0.00
14.88
98.36
77.00
21.36