โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
5.21
0.00
5.01
96.13
30.00
66.13
รวม
5
5.21
0.00
5.01
96.13
30.00
66.13