โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
7.89
0.00
7.77
2
19.38
16.22
3.02
43.00
รวม
6
27.27
16.22
10.79
39.56
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง