โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
5.58
0.00
5.31
1
18.67
0.00
0.00
14.00
รวม
5
24.25
0.00
5.31
21.91
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560