โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
19.99
0.00
19.99
100.00
100.00
2
18.85
0.49
18.37
97.43
97.43
รวม
11
38.85
0.49
38.36
98.75
98.75