โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
13.06
0.00
13.06
100.00
88.00
12.00
2
5.26
0.89
3.41
64.81
79.00
-14.19
รวม
9
18.33
0.89
16.48
89.89
88.00
1.89