โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
4.95
0.00
4.93
2
5.26
0.00
0.46
28.00
รวม
6
10.21
0.00
5.39
52.74
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง