โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
13.06
0.00
13.06
100.00
2
5.26
2.20
2.11
39.99
รวม
9
18.33
2.20
15.17
82.76
55.00