โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
4.38
0.00
4.38
100.00
50.00
50.00
1
16.97
16.97
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
6
21.34
16.97
4.38
20.51
46.00
-25.49