โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
14.06
0.00
14.06
100.00
80.00
20.00
1
16.97
16.97
0.00
0.00
65.00
-65.00
รวม
8
31.03
16.97
14.06
45.32
77.00
-31.68