โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
6.70
0.00
6.68
2
5.26
4.81
0.46
43.00
รวม
7
11.96
4.81
7.14
59.65
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง