โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
16.91
0.00
16.91
100.00
100.00
2
5.26
1.85
3.41
64.81
64.81
รวม
10
22.18
1.85
20.33
91.65
91.65