สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
84.98
0.00
51.59
1
0.99
0.00
0.00
14.00
รวม
11
85.97
0.00
51.59
60.01
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560