สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
19
226.33
5.86
188.99
83.50
50
15.44
8.00
7.41
47.96
รวม
69
241.77
13.86
196.39
81.23
55.00