สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
19
208.35
0.96
188.20
90.33
80.00
10.33
85
63.68
33.57
22.38
35.14
65.00
-29.86
รวม
104
272.03
34.53
210.58
77.41
77.00
0.41