สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
88.51
0.00
67.41
76.16
50.00
26.16
81
61.42
10.63
0.47
0.76
36.00
-35.24
รวม
97
149.93
10.63
67.87
45.27
46.00
-0.73