สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
96.24
0.00
71.54
17
18.66
13.36
0.48
28.00
รวม
28
114.89
13.36
72.02
62.68
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง