สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
22
250.41
5.43
230.36
91.99
88.00
3.99
51
16.19
5.40
10.26
63.37
79.00
-15.63
รวม
73
266.60
10.83
240.62
90.26
88.00
2.26