สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
24
306.04
4.54
301.09
98.38
98.38
56
23.97
5.77
16.31
68.05
68.05
รวม
80
330.01
10.31
317.40
96.18
96.18