สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
125.14
0.50
108.11
50
20.25
11.05
2.80
43.00
รวม
63
145.39
11.55
110.91
76.28
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง