สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
70.28
0.00
55.39
78.81
30.00
48.81
51
34.99
0.00
0.45
1.29
19.00
-17.71
รวม
63
105.27
0.00
55.84
53.05
30.00
23.05