โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
6.33
0.00
6.33
1
4.81
4.81
0.00
43.00
รวม
4
11.14
4.81
6.33
56.83
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง