โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
12.13
0.00
12.13
100.00
1
4.81
4.81
0.00
0.00
รวม
6
16.94
4.81
12.13
71.61
55.00