โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
12.14
0.00
12.13
99.92
88.00
11.92
1
4.81
2.29
2.52
52.40
79.00
-26.60
รวม
7
16.95
2.29
14.65
86.44
88.00
-1.56