โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
4.55
0.00
4.09
1
4.81
0.00
0.00
28.00
รวม
4
9.36
0.00
4.09
43.68
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง