โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
4.23
0.00
4.18
98.99
30.00
68.99
1
16.19
16.19
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
6
20.42
16.19
4.18
20.49
30.00
-9.51