โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
4.23
0.03
4.20
99.29
50.00
49.29
1
16.19
16.19
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
6
20.42
16.22
4.20
20.56
46.00
-25.44