โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
16.02
0.00
16.02
100.00
100.00
1
4.81
1.03
3.78
78.61
78.61
รวม
8
20.83
1.03
19.80
95.06
95.06