โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
10.82
0.00
10.80
99.83
80.00
19.83
1
16.19
11.76
4.43
27.37
65.00
-37.63
รวม
8
27.01
11.76
15.23
56.39
77.00
-20.61