โรงเรียนหนองหานวิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
14.41
1.92
12.49
86.66
80.00
6.66
1
12.46
7.20
3.04
24.41
65.00
-40.59
รวม
8
26.86
9.12
15.53
57.80
77.00
-19.20