โรงเรียนหนองหานวิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
18.50
0.00
18.50
100.00
100.00
รวม
8
18.50
0.00
18.50
100.00
100.00