โรงเรียนหนองหานวิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
5.00
0.00
4.99
99.75
30.00
69.75
รวม
5
5.00
0.00
4.99
99.75
30.00
69.75