โรงเรียนหนองหานวิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
5.00
0.00
5.00
100.00
50.00
50.00
1
12.46
10.28
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
6
17.45
10.28
5.00
28.64
46.00
-17.36