โรงเรียนหนองหานวิทยา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
5.08
0.00
5.08
รวม
3
5.08
0.00
5.08
100.00
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง