โรงเรียนหนองหานวิทยา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
7.06
0.00
7.06
รวม
3
7.06
0.00
7.06
100.00
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง