โรงเรียนหนองหานวิทยา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
14.34
0.00
12.92
90.05
รวม
5
14.34
0.00
12.92
90.05
55.00