โรงเรียนหนองหานวิทยา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
14.35
1.43
12.92
89.99
88.00
1.99
รวม
6
14.35
1.43
12.92
89.99
88.00
1.99