โรงเรียนกุมภวาปี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
11.98
0.00
11.92
99.51
80.00
19.51
รวม
8
11.98
0.00
11.92
99.51
77.00
22.51