โรงเรียนกุมภวาปี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
6.55
0.00
6.54
รวม
4
6.55
0.00
6.54
99.85
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง