โรงเรียนกุมภวาปี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
14.17
0.00
14.08
99.33
รวม
7
14.17
0.00
14.08
99.33
55.00