โรงเรียนกุมภวาปี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
18.09
0.00
18.09
100.00
100.00
1
0.80
0.62
0.00
0.00
0.00
รวม
10
18.88
0.62
18.09
95.77
95.77