โรงเรียนกุมภวาปี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
4.51
0.00
4.46
98.76
50.00
48.76
รวม
5
4.51
0.00
4.46
98.76
46.00
52.76