โรงเรียนกุมภวาปี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
4.63
0.00
4.47
รวม
4
4.63
0.00
4.47
96.59
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง