โรงเรียนกุมภวาปี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
14.18
0.00
14.13
99.65
88.00
11.65
รวม
8
14.18
0.00
14.13
99.65
88.00
11.65