โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
9.14
0.00
9.09
1
0.50
0.38
0.00
28.00
รวม
5
9.64
0.38
9.09
94.32
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง