โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
8.75
0.00
8.55
97.75
30.00
67.75
รวม
5
8.75
0.00
8.55
97.75
30.00
67.75