โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
27.50
2.74
24.31
88.40
88.00
0.40
1
0.50
0.00
0.38
75.68
79.00
-3.32
รวม
9
28.00
2.74
24.69
88.18
88.00
0.18