โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
13.20
0.00
13.15
1
0.50
0.00
0.38
43.00
รวม
5
13.70
0.00
13.53
98.77
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง