โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
27.42
0.00
23.94
87.29
1
0.50
0.00
0.38
75.68
รวม
8
27.92
0.00
24.32
87.08
55.00