โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
32.79
0.00
32.79
100.00
100.00
1
0.38
0.00
0.38
100.00
100.00
รวม
10
33.16
0.00
33.16
100.00
100.00