โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
27.02
0.00
23.03
85.21
80.00
5.21
รวม
8
27.02
0.00
23.03
85.21
77.00
8.21