สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
93.49
0.10
81.27
188
73.22
37.15
20.21
43.00
รวม
199
166.71
37.25
101.48
60.87
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง