สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
16
171.40
0.00
135.07
78.81
188
63.84
28.98
34.07
53.36
รวม
204
235.24
28.98
169.14
71.90
55.00