สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
69.96
2.14
51.00
72.89
50.00
22.89
199
56.89
36.44
2.02
3.56
36.00
-32.44
รวม
213
126.85
38.58
53.02
41.80
46.00
-4.20