สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
184.37
2.41
160.29
86.94
88.00
-1.06
189
63.91
14.14
48.73
76.24
79.00
-2.76
รวม
205
248.28
16.56
209.03
84.19
88.00
-3.81