สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
65.65
0.00
32.24
28
18.72
0.00
0.00
14.00
รวม
37
84.37
0.00
32.24
38.21
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560