สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
167.15
0.38
143.00
85.55
80.00
5.55
201
50.65
27.42
14.13
27.89
65.00
-37.11
รวม
217
217.80
27.80
157.13
72.14
77.00
-4.86