สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
77.62
0.00
50.81
124
70.14
49.14
8.29
28.00
รวม
134
147.76
49.14
59.11
40.00
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง