สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
58.81
0.00
37.30
63.42
30.00
33.42
98
15.68
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
109
74.49
0.00
37.30
50.07
30.00
20.07