สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
215.25
3.19
209.45
97.31
97.31
190
63.85
3.51
60.31
94.46
94.46
รวม
208
279.09
6.70
269.76
96.66
96.66