สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
18
282.77
4.33
277.29
98.06
98.06
344
63.65
11.52
51.03
80.17
80.17
รวม
362
346.42
15.85
328.32
94.77
94.77