สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
93.36
0.44
69.19
74.11
50.00
24.11
454
70.02
4.21
14.99
21.40
36.00
-14.60
รวม
468
163.38
4.65
84.18
51.52
46.00
5.52