สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
89.02
0.00
44.32
60
7.51
0.00
0.00
14.00
รวม
69
96.54
0.00
44.32
45.91
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560