สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
17
223.03
0.40
181.89
81.55
342
62.89
35.78
25.98
41.31
รวม
359
285.92
36.18
207.87
72.70
55.00