สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
225.13
0.42
194.88
86.57
80.00
6.57
461
84.27
31.44
33.87
40.19
65.00
-24.81
รวม
477
309.40
31.85
228.75
73.93
77.00
-3.07