สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
76.90
0.00
50.39
65.52
30.00
35.52
239
10.51
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
250
87.42
0.00
50.39
57.64
30.00
27.64