สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
122.81
0.83
101.02
342
76.52
35.15
18.14
43.00
รวม
353
199.33
35.98
119.16
59.78
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง