สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
239.08
0.78
215.56
90.16
88.00
2.16
342
62.89
18.65
42.98
68.34
79.00
-10.66
รวม
359
301.98
19.43
258.54
85.62
88.00
-2.38