สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
102.33
0.38
67.65
244
71.80
43.64
8.85
28.00
รวม
254
174.12
44.02
76.49
43.93
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง