สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
186.32
0.06
158.10
84.86
80.00
4.86
371
74.66
31.87
30.92
41.42
65.00
-23.58
รวม
388
260.98
31.93
189.02
72.43
77.00
-4.57