สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
19
201.89
0.99
179.93
89.12
88.00
1.12
296
59.01
8.79
49.54
83.96
79.00
4.96
รวม
315
260.90
9.78
229.48
87.96
88.00
-0.04