สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
62.91
0.00
40.23
63.95
30.00
33.95
161
11.39
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
172
74.30
0.00
40.23
54.15
30.00
24.15