สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
104.27
0.39
91.28
297
62.21
31.60
27.11
43.00
รวม
311
166.47
31.99
118.39
71.12
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง