สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
86.09
0.00
62.51
216
60.33
24.31
16.59
28.00
รวม
228
146.42
24.31
79.11
54.03
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง