สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
72.63
0.00
40.58
42
2.80
0.00
0.00
14.00
รวม
52
75.43
0.00
40.58
53.80
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560