สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
21
237.59
4.92
232.74
97.96
97.96
298
60.54
5.28
55.25
91.26
91.26
รวม
319
298.13
10.20
287.99
96.60
96.60