สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
189.83
0.50
151.64
79.88
297
59.53
24.86
33.47
56.22
รวม
315
249.36
25.36
185.10
74.23
55.00