สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
77.23
0.00
53.91
69.80
50.00
19.80
365
62.32
25.10
11.13
17.86
36.00
-18.14
รวม
379
139.55
25.10
65.04
46.60
46.00
0.60