สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
81.30
0.00
51.50
63.35
30.00
33.35
121
32.24
17.73
2.14
6.64
19.00
-12.36
รวม
132
113.54
17.73
53.65
47.25
30.00
17.25