สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
104.72
0.48
75.14
227
102.61
37.07
31.33
28.00
รวม
238
207.33
37.54
106.47
51.35
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง