สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
127.66
0.03
111.88
334
107.77
35.93
44.86
43.00
รวม
347
235.43
35.96
156.74
66.58
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง