สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
90.31
0.00
47.26
14
17.72
10.50
0.81
14.00
รวม
24
108.03
10.50
48.06
44.49
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560