สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
22
302.87
4.91
297.95
98.37
98.37
336
94.91
8.09
86.80
91.45
91.45
รวม
358
397.78
13.00
384.74
96.72
96.72