สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
98.90
0.00
71.08
71.87
50.00
21.87
377
98.02
43.82
9.75
9.94
36.00
-26.06
รวม
391
196.92
43.82
80.82
41.04
46.00
-4.96