สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
249.39
0.00
216.64
86.87
80.00
6.87
500
127.90
48.93
48.24
37.71
65.00
-27.29
รวม
517
377.29
48.93
264.88
70.21
77.00
-6.79