สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
20
252.18
1.94
225.57
89.45
88.00
1.45
335
94.94
15.46
77.62
81.77
79.00
2.77
รวม
355
347.12
17.40
303.20
87.35
88.00
-0.65