สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
18
240.05
0.00
192.11
80.03
334
94.11
42.52
50.98
54.17
รวม
352
334.17
42.52
243.09
72.75
55.00