โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
9.05
0.00
6.10
11
2.16
0.00
0.00
28.00
รวม
18
11.21
0.00
6.10
54.41
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง