โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
6.02
0.00
3.93
65.27
30.00
35.27
14
0.79
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
21
6.81
0.00
3.93
57.67
30.00
27.67