โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
14.46
0.00
12.07
83.49
80.00
3.49
15
0.89
0.78
0.00
0.00
65.00
-65.00
รวม
25
15.35
0.78
12.07
78.65
77.00
1.65