โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
19.63
0.00
16.40
83.51
88.00
-4.49
12
2.10
0.00
2.10
99.97
79.00
20.97
รวม
24
21.73
0.00
18.50
85.10
88.00
-2.90