โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
21.30
0.00
21.19
99.52
99.52
12
2.10
0.00
2.10
99.97
99.97
รวม
25
23.40
0.00
23.29
99.56
99.56