โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
10.53
0.00
8.08
12
2.21
0.68
0.00
43.00
รวม
19
12.74
0.68
8.08
63.46
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง