โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
7.69
0.00
5.53
71.91
50.00
21.91
14
0.79
0.00
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
21
8.49
0.00
5.53
65.18
46.00
19.18