โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
18.69
0.00
11.04
59.08
12
2.10
1.38
0.72
34.48
รวม
23
20.79
1.38
11.76
56.59
55.00