ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
5.71
0.00
3.76
65.84
50.00
15.84
8
3.69
2.72
0.21
5.79
36.00
-30.21
รวม
15
9.40
2.72
3.97
42.28
46.00
-3.72