ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
18.52
0.00
18.47
99.77
99.77
11
2.71
0.00
2.70
99.82
99.82
รวม
24
21.22
0.00
21.18
99.78
99.78