ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
4.72
0.00
3.05
64.61
30.00
34.61
8
3.69
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
15
8.41
0.00
3.05
36.28
30.00
6.28