ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
16.77
0.00
15.06
89.81
88.00
1.81
11
2.71
0.00
2.70
99.82
79.00
20.82
รวม
22
19.48
0.00
17.77
91.20
88.00
3.20