ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
6.35
0.00
4.01
10
3.13
1.23
0.00
28.00
รวม
17
9.47
1.23
4.01
42.31
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง