ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
10
15.15
0.04
10.49
69.24
11
2.71
1.30
1.40
51.89
รวม
21
17.86
1.34
11.90
66.61
55.00