ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
8
9.16
0.00
8.54
10
2.97
0.00
1.23
43.00
รวม
18
12.13
0.00
9.77
80.53
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง