ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
13.67
0.00
8.71
63.69
80.00
-16.31
8
3.50
0.00
3.50
100.00
65.00
35.00
รวม
18
17.17
0.00
12.21
71.09
77.00
-5.91