สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
2.74
0.09
0.45
16.36
30.00
-13.64
21
1.88
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
33
4.63
0.09
0.45
9.71
30.00
-20.29