สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
19
8.92
0.00
8.23
92.29
92.29
5
0.68
0.30
0.39
56.42
56.42
รวม
24
9.60
0.30
8.62
89.73
89.73