สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
17
5.24
0.00
2.99
57.16
4
0.09
0.00
0.09
100.00
รวม
21
5.33
0.00
3.08
57.88
63.00