สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
5.66
0.05
3.66
64.72
88.00
-23.28
5
0.68
0.00
0.09
13.00
79.00
-66.00
รวม
22
6.35
0.05
3.75
59.14
88.00
-28.86