สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
22
8.90
0.09
3.44
38.59
80.00
-41.41
24
2.10
0.43
0.81
38.86
65.00
-26.14
รวม
46
11.00
0.52
4.25
38.64
77.00
-38.36