สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
20
6.69
0.05
1.04
15.48
50.00
-34.52
24
2.10
0.00
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
44
8.79
0.05
1.04
11.78
46.00
-34.22