สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
126.55
0.02
58.49
46.22
50.00
-3.78
รวม
14
126.55
0.02
58.49
46.22
46.00
0.22