สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
93.45
0.00
29.76
31.85
30.00
1.85
รวม
11
93.45
0.00
29.76
31.85
30.00
1.85