สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
149.61
0.27
98.03
8
0.02
0.00
0.00
43.00
รวม
23
149.63
0.27
98.03
65.51
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง