สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
8
133.78
0.00
19.45
รวม
8
133.78
0.00
19.45
14.54
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560