สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
20
273.76
0.00
267.16
97.59
97.59
8
0.02
0.00
0.02
100.00
100.00
รวม
28
273.78
0.00
267.18
97.59
97.59