สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
19
257.42
0.55
140.76
54.68
8
0.02
0.00
0.02
100.00
รวม
27
257.44
0.55
140.78
54.69
55.00