สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
149.43
0.00
53.80
รวม
14
149.43
0.00
53.80
36.00
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง