สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
20
274.02
0.09
208.16
75.96
88.00
-12.04
8
0.02
0.00
0.02
100.00
79.00
21.00
รวม
28
274.04
0.09
208.18
75.97
88.00
-12.03