สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
19
235.55
0.02
151.24
64.21
80.00
-15.79
รวม
19
235.55
0.02
151.24
64.21
77.00
-12.79