สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
6.38
0.00
5.93
92.94
92.94
รวม
16
6.38
0.00
5.93
92.94
92.94