สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
6.30
0.00
2.61
41.37
รวม
14
6.30
0.00
2.61
41.37
55.00