สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
15.34
3.41
4.79
31.25
80.00
-48.75
15
0.97
0.00
0.97
100.00
65.00
35.00
รวม
32
16.31
3.41
5.77
35.36
77.00
-41.64