สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
4.39
0.00
2.03
รวม
13
4.39
0.00
2.03
46.20
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง