สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
15
6.35
0.00
3.59
56.48
88.00
-31.52
รวม
15
6.35
0.00
3.59
56.48
88.00
-31.52