สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
3.55
0.00
0.53
รวม
12
3.55
0.00
0.53
14.80
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง