สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
4.75
0.01
0.81
17.05
50.00
-32.95
15
0.97
0.00
0.97
100.00
36.00
64.00
รวม
28
5.72
0.01
1.78
31.18
46.00
-14.82