สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
1.70
0.00
0.25
14.49
30.00
-15.51
15
0.97
0.29
0.20
20.15
19.00
1.15
รวม
23
2.67
0.29
0.44
16.56
30.00
-13.44