พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
1.73
0.00
1.06
7
22.24
0.00
1.47
28.00
รวม
12
23.97
0.00
2.53
10.56
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง