พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
3.99
0.00
2.69
67.32
9
23.07
9.56
8.75
37.91
รวม
16
27.07
9.56
11.44
42.25
55.00