พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
4.12
0.00
1.67
40.56
50.00
-9.44
11
33.15
0.00
2.52
7.59
36.00
-28.41
รวม
16
37.26
0.00
4.19
11.23
46.00
-34.77