พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
1.58
0.00
0.46
7
22.24
0.00
0.41
14.00
รวม
10
23.82
0.00
0.87
3.64
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560