พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
2.73
0.00
1.98
8
22.27
14.36
2.88
43.00
รวม
15
24.99
14.36
4.86
19.44
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง