พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
4.58
0.00
2.86
62.42
80.00
-17.58
11
30.26
20.75
6.07
20.06
65.00
-44.94
รวม
17
34.84
20.75
8.93
25.63
77.00
-51.37