พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
5.32
0.00
4.92
92.45
92.45
9
22.47
6.67
15.58
69.35
69.35
รวม
17
27.80
6.67
20.51
73.77
73.77