พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
5.31
0.22
3.83
72.11
88.00
-15.89
9
22.51
7.32
12.67
56.28
79.00
-22.72
รวม
17
27.82
7.54
16.50
59.30
88.00
-28.70