พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
2.22
0.00
0.66
29.70
30.00
-0.30
9
15.12
0.00
1.69
11.19
19.00
-7.81
รวม
14
17.34
0.00
2.35
13.56
30.00
-16.44