สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
28
8.86
0.09
7.50
84.63
80.00
4.63
5
0.44
0.00
0.44
100.00
65.00
35.00
รวม
33
9.30
0.09
7.93
85.36
77.00
8.36