สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
19
7.28
0.00
4.78
12
0.23
0.00
0.20
28.00
รวม
31
7.51
0.00
4.97
66.24
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง