สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
29
14.36
0.00
10.22
71.21
12
0.23
0.00
0.23
100.00
รวม
41
14.59
0.00
10.45
71.65
55.00