สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
33
16.46
0.00
16.46
100.00
100.00
12
0.23
0.00
0.23
100.00
100.00
รวม
45
16.68
0.00
16.68
100.00
100.00