สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
26
7.10
0.01
3.92
55.19
50.00
5.19
5
0.44
0.00
0.44
100.00
36.00
64.00
รวม
31
7.54
0.01
4.36
57.80
46.00
11.80