สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
2.84
0.10
1.15
40.52
30.00
10.52
5
0.44
0.00
0.44
99.55
19.00
80.55
รวม
22
3.29
0.10
1.59
48.44
30.00
18.44