สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
33
16.51
0.04
15.15
91.74
88.00
3.74
12
0.23
0.00
0.23
100.00
79.00
21.00
รวม
45
16.74
0.04
15.37
91.86
88.00
3.86