สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
25
11.19
0.01
7.53
12
0.23
0.00
0.23
43.00
รวม
37
11.42
0.01
7.76
67.94
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง