สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
1.00
0.00
0.57
56.50
รวม
2
1.00
0.00
0.57
56.50
55.00