สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
0.47
0.00
0.23
รวม
2
0.47
0.00
0.23
48.99
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง