สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
0.52
0.00
0.17
33.25
30.00
3.25
รวม
2
0.52
0.00
0.17
33.25
30.00
3.25