สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
0.82
0.00
0.35
42.30
50.00
-7.70
รวม
2
0.82
0.00
0.35
42.30
46.00
-3.70