สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
1.00
0.00
1.00
99.71
99.71
รวม
2
1.00
0.00
1.00
99.71
99.71