ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
0.99
0.00
0.72
72.90
80.00
-7.10
3
0.76
0.00
0.76
100.00
65.00
35.00
รวม
7
1.75
0.00
1.48
84.68
77.00
7.68