ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
0.85
0.04
0.29
1
0.07
0.00
0.07
28.00
รวม
6
0.91
0.04
0.35
38.68
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง