ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
0.49
0.00
0.14
28.40
30.00
-1.60
3
0.88
0.00
0.03
3.45
19.00
-15.55
รวม
5
1.37
0.00
0.17
12.40
30.00
-17.60