ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
0.84
0.00
0.06
1
0.07
0.00
0.00
14.00
รวม
4
0.91
0.00
0.06
6.56
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560