ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
0.85
0.00
0.67
1
0.07
0.00
0.07
43.00
รวม
7
0.92
0.00
0.74
80.35
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง