ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
0.92
0.01
0.36
39.39
50.00
-10.61
3
0.88
0.00
0.76
86.55
36.00
50.55
รวม
6
1.80
0.01
1.12
62.47
46.00
16.47