ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
1.20
0.00
1.04
86.83
88.00
-1.17
1
0.07
0.00
0.07
100.00
79.00
21.00
รวม
7
1.27
0.00
1.11
87.52
88.00
-0.48