ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
1.24
0.00
1.24
100.00
100.00
1
0.07
0.00
0.07
100.00
100.00
รวม
9
1.31
0.00
1.31
100.00
100.00