ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
0.93
0.00
0.82
88.37
1
0.07
0.00
0.07
100.00
รวม
7
0.99
0.00
0.89
89.15
55.00