สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
1.65
0.00
0.57
34.52
30.00
4.52
3
1.31
0.00
0.02
1.72
19.00
-17.28
รวม
16
2.96
0.00
0.59
20.01
30.00
-9.99