สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
2.81
0.00
1.83
65.36
7
0.27
0.00
0.27
100.00
รวม
20
3.08
0.00
2.11
68.44
55.00