สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
1.67
0.00
0.73
6
0.29
0.00
0.26
28.00
รวม
18
1.96
0.00
0.99
50.34
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง