สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
3.22
0.00
2.19
68.26
80.00
-11.74
5
1.35
0.00
1.33
98.81
65.00
33.81
รวม
18
4.56
0.00
3.53
77.29
77.00
0.29