สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
2.85
0.00
1.03
36.03
50.00
-13.97
3
1.31
1.26
0.02
1.72
36.00
-34.28
รวม
16
4.16
1.26
1.05
25.23
46.00
-20.77