สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
2.86
0.00
2.36
82.45
88.00
-5.55
7
0.27
0.00
0.27
100.00
79.00
21.00
รวม
21
3.13
0.00
2.63
83.99
88.00
-4.01