สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
2.98
0.00
2.98
100.00
100.00
7
0.27
0.00
0.27
100.00
100.00
รวม
23
3.26
0.00
3.26
100.00
100.00