สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
1.68
0.00
1.33
6
0.29
0.00
0.26
43.00
รวม
18
1.97
0.00
1.58
80.16
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง