ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
8.00
2.39
1.77
22.11
50.00
-27.89
5
3.03
2.63
0.12
3.97
36.00
-32.03
รวม
15
11.02
5.02
1.89
17.13
46.00
-28.87