ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
7.21
1.60
2.20
2
10.89
9.95
0.17
28.00
รวม
11
18.11
11.55
2.37
13.09
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง