ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
9
7.21
1.93
3.45
6
10.89
9.95
0.30
43.00
รวม
15
18.11
11.88
3.75
20.70
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง