ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
31.13
1.49
5.22
16.77
6
10.89
9.95
0.35
3.18
รวม
17
42.02
11.44
5.57
13.25
55.00