ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
31.13
1.53
13.23
42.51
88.00
-45.49
6
10.89
0.00
10.70
98.25
79.00
19.25
รวม
17
42.02
1.53
23.93
56.95
88.00
-31.05