ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
26.03
0.41
25.18
96.73
96.73
7
11.54
0.00
11.49
99.59
99.59
รวม
18
37.57
0.41
36.67
97.61
97.61