ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
8.52
1.07
5.20
61.06
80.00
-18.94
5
2.82
0.00
2.82
99.96
65.00
34.96
รวม
15
11.34
1.07
8.02
70.74
77.00
-6.26