ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
6.08
1.88
0.42
2
10.89
0.00
0.06
14.00
รวม
9
16.97
1.88
0.48
2.82
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560