ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
4.42
0.23
0.50
11.23
30.00
-18.77
5
2.94
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
15
7.36
0.23
0.50
6.75
30.00
-23.25