สำนักงานจัดหางานอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
5.00
0.00
3.25
65.11
3
1.51
0.00
1.51
100.00
รวม
14
6.51
0.00
4.76
73.20
55.00