สำนักงานจัดหางานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
5.39
0.00
4.61
85.60
88.00
-2.40
4
1.52
0.00
1.52
100.00
79.00
21.00
รวม
16
6.91
0.00
6.13
88.77
88.00
0.77