สำนักงานจัดหางานอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
3.67
0.00
2.51
3
1.51
0.00
1.51
43.00
รวม
14
5.17
0.00
4.02
77.64
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง