สำนักงานจัดหางานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
3.47
0.02
2.05
59.07
50.00
9.07
2
1.12
0.00
1.12
100.00
36.00
64.00
รวม
13
4.59
0.02
3.17
69.06
46.00
23.06