สำนักงานจัดหางานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
6.38
0.00
4.09
64.10
80.00
-15.90
6
1.14
0.00
1.14
100.00
65.00
35.00
รวม
18
7.51
0.00
5.22
69.53
77.00
-7.47