สำนักงานจัดหางานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
3.38
0.04
0.87
25.62
30.00
-4.38
2
1.14
0.32
0.80
70.22
19.00
51.22
รวม
13
4.52
0.36
1.66
36.83
30.00
6.83