สำนักงานจัดหางานอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
5.34
0.00
5.34
100.00
100.00
4
1.52
0.00
1.52
100.00
100.00
รวม
16
6.86
0.00
6.86
100.00
100.00