สำนักงานจัดหางานอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
3.64
0.00
1.46
3
1.51
0.00
1.51
28.00
รวม
14
5.15
0.00
2.97
57.73
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง