สำนักงานจัดหางานอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
3.64
0.00
0.53
3
1.51
0.00
0.22
14.00
รวม
14
5.15
0.00
0.75
14.62
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560