สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
2.10
0.00
0.27
12.99
30.00
-17.01
13
0.33
0.00
0.10
29.47
19.00
10.47
รวม
24
2.43
0.00
0.37
15.23
30.00
-14.77