สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
19
4.18
0.00
2.59
61.93
รวม
19
4.18
0.00
2.59
61.93
55.00