สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
3.50
0.00
0.62
17.86
50.00
-32.14
13
0.33
0.00
0.31
93.21
36.00
57.21
รวม
25
3.83
0.00
0.93
24.36
46.00
-21.64