สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
21
6.13
0.00
3.64
59.44
88.00
-28.56
รวม
21
6.13
0.00
3.64
59.44
88.00
-28.56