สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
2.83
0.00
0.79
รวม
14
2.83
0.00
0.79
27.84
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง