สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
3.61
0.00
2.31
64.10
80.00
-15.90
13
0.31
0.00
0.31
100.00
65.00
35.00
รวม
25
3.92
0.00
2.62
66.92
77.00
-10.08