สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
21
5.95
0.00
5.95
100.00
100.00
รวม
21
5.95
0.00
5.95
100.00
100.00