สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
2.90
0.04
2.02
รวม
15
2.90
0.04
2.02
69.84
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง