เรือนจำกลางอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
61.71
0.00
61.71
99.99
99.99
13
0.98
0.00
0.98
100.00
100.00
รวม
26
62.69
0.00
62.69
99.99
99.99