เรือนจำกลางอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
10
21.77
5.25
11.64
53.48
30.00
23.48
33
4.13
0.36
0.03
0.68
19.00
-18.32
รวม
43
25.90
5.60
11.67
45.06
30.00
15.06