เรือนจำกลางอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
13
60.77
0.01
57.81
95.13
88.00
7.13
13
1.00
0.00
0.98
97.97
79.00
18.97
รวม
26
61.77
0.01
58.79
95.17
88.00
7.17