เรือนจำกลางอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
13
46.62
0.02
41.65
89.34
11
0.39
0.00
0.39
99.92
รวม
24
47.01
0.02
42.04
89.43
55.00