เรือนจำกลางอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
11
25.43
0.14
16.81
10
0.32
0.18
0.05
28.00
รวม
21
25.74
0.32
16.85
65.48
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง