เรือนจำกลางอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
53.75
0.00
51.71
96.20
80.00
16.20
33
4.12
0.00
3.98
96.74
65.00
31.74
รวม
45
57.87
0.00
55.69
96.24
77.00
19.24