เรือนจำกลางอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
8
23.52
0.00
7.16
10
0.32
0.00
0.00
14.00
รวม
18
23.84
0.00
7.16
30.03
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560