เรือนจำกลางอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
11
29.14
0.11
25.83
88.66
50.00
38.66
33
4.13
3.60
0.38
9.27
36.00
-26.73
รวม
44
33.27
3.71
26.22
78.80
46.00
32.80