เรือนจำกลางอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
12
38.06
0.02
28.55
11
0.39
0.00
0.39
43.00
รวม
23
38.45
0.02
28.94
75.27
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง