สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
12.06
1.77
8.11
67.23
80.00
-12.77
10
0.17
0.00
0.17
100.00
65.00
35.00
รวม
26
12.23
1.77
8.28
67.69
77.00
-9.31