สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
5.03
0.02
4.15
12
0.37
0.00
0.37
43.00
รวม
26
5.39
0.02
4.52
83.78
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง