สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
5.43
1.35
0.99
18.27
30.00
-11.73
10
0.17
0.00
0.17
100.00
19.00
81.00
รวม
17
5.60
1.35
1.16
20.77
30.00
-9.23