สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
5.18
0.03
2.15
12
0.38
0.00
0.37
28.00
รวม
26
5.56
0.03
2.51
45.19
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง