สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
8.74
0.04
5.75
65.74
12
0.37
0.00
0.37
100.00
รวม
27
9.11
0.04
6.12
67.13
55.00