สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
10.61
0.00
11.37
107.19
107.19
12
0.37
0.00
0.37
100.00
100.00
รวม
29
10.98
0.00
11.74
106.95
106.95