สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
9.34
0.00
8.39
89.82
88.00
1.82
12
0.37
0.00
0.37
100.00
79.00
21.00
รวม
29
9.71
0.00
8.76
90.21
88.00
2.21