สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
8
5.13
0.01
0.83
12
0.38
0.00
0.00
14.00
รวม
20
5.51
0.01
0.83
15.07
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560