สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
14
7.77
1.35
3.36
43.26
50.00
-6.74
10
0.17
0.00
0.17
100.00
36.00
64.00
รวม
24
7.94
1.35
3.53
44.49
46.00
-1.51