สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
0.38
0.00
0.38
98.20
รวม
1
0.38
0.00
0.38
98.20
55.00