สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
0.43
0.00
0.43
100.00
80.00
20.00
รวม
3
0.43
0.00
0.43
100.00
77.00
23.00