สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
0.45
0.00
0.20
43.76
50.00
-6.24
รวม
2
0.45
0.00
0.20
43.76
46.00
-2.24