สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
0.38
0.00
0.27
รวม
1
0.38
0.00
0.27
69.68
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง