สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
0.38
0.00
0.38
100.00
100.00
รวม
1
0.38
0.00
0.38
100.00
100.00