สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
0.33
0.00
0.19
รวม
1
0.33
0.00
0.19
57.11
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง