สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
1
0.38
0.00
0.11
28.20
30.00
-1.80
รวม
1
0.38
0.00
0.11
28.20
30.00
-1.80