สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
3.13
0.00
1.33
1
0.09
0.00
0.09
43.00
รวม
7
3.22
0.00
1.43
44.19
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง