สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
2.17
0.03
0.70
32.30
50.00
-17.70
รวม
6
2.17
0.03
0.70
32.30
46.00
-13.70