สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
1.42
0.00
0.21
14.52
30.00
-15.48
รวม
4
1.42
0.00
0.21
14.52
30.00
-15.48