สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
3.46
0.00
3.09
89.43
88.00
1.43
1
0.09
0.00
0.09
100.00
79.00
21.00
รวม
7
3.55
0.00
3.19
89.71
88.00
1.71