สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
2.72
0.00
1.90
70.16
80.00
-9.84
รวม
6
2.72
0.00
1.90
70.16
77.00
-6.84