สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
3.37
0.00
2.28
67.69
1
0.09
0.00
0.09
100.00
รวม
7
3.47
0.00
2.38
68.57
55.00