สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
2.18
0.01
0.68
1
0.09
0.09
0.00
28.00
รวม
7
2.28
0.10
0.68
29.86
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง