สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
3.57
0.00
3.55
99.67
99.67
1
0.09
0.00
0.09
100.00
100.00
รวม
7
3.66
0.00
3.65
99.68
99.68