สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
2
3.60
0.00
0.26
180
436.74
0.00
0.00
14.00
รวม
182
440.34
0.00
0.26
0.06
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560