สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
3.68
0.00
1.22
180
436.74
0.81
0.00
28.00
รวม
183
440.42
0.81
1.22
0.28
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง