สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
9.23
0.00
9.23
100.00
100.00
188
336.30
0.00
247.32
73.54
73.54
รวม
193
345.53
0.00
256.56
74.25
74.25