สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
7.84
0.00
4.52
57.70
80.00
-22.30
457
670.25
0.00
120.99
18.05
65.00
-46.95
รวม
461
678.10
0.00
125.51
18.51
77.00
-58.49