สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
7.99
0.00
3.83
47.90
182
412.12
0.00
66.04
16.03
รวม
186
420.11
0.00
69.87
16.63
55.00