สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
3.94
0.00
1.93
49.01
50.00
-0.99
457
684.53
4.92
5.16
0.75
36.00
-35.25
รวม
459
688.47
4.92
7.10
1.03
46.00
-44.97