สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
9.62
0.03
6.39
66.43
88.00
-21.57
184
315.30
0.00
162.37
51.50
79.00
-27.50
รวม
190
324.93
0.03
168.77
51.94
88.00
-36.06