สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
3.63
0.00
0.82
22.61
30.00
-7.39
357
322.05
0.44
0.04
0.01
19.00
-18.99
รวม
359
325.69
0.44
0.86
0.26
30.00
-29.74