สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
4.09
0.00
2.35
180
421.08
0.00
12.26
43.00
รวม
184
425.17
0.00
14.61
3.44
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง