สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
3.19
0.00
3.13
98.15
98.15
6
32.06
6.12
25.91
80.82
80.82
รวม
13
35.25
6.12
29.04
82.39
82.39