สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
2.92
0.00
1.73
59.31
4
30.88
14.04
16.84
54.53
รวม
10
33.80
14.04
18.57
54.94
55.00