สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
1.93
0.00
0.90
46.74
50.00
-3.26
1
0.23
0.00
0.01
3.97
36.00
-32.03
รวม
7
2.16
0.00
0.91
42.24
46.00
-3.76