สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
1.49
0.00
0.79
4
31.41
19.31
11.56
28.00
รวม
10
32.90
19.31
12.36
37.55
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง