สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
3.19
0.00
2.45
76.90
88.00
-11.10
6
32.06
4.97
25.91
80.82
79.00
1.82
รวม
13
35.25
4.97
28.36
80.46
88.00
-7.54