สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
1.37
0.00
0.45
32.96
30.00
2.96
1
0.23
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
7
1.59
0.00
0.45
28.27
30.00
-1.73