สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
2.82
0.03
1.92
68.21
80.00
-11.79
1
0.23
0.00
0.07
32.00
65.00
-33.00
รวม
7
3.05
0.03
2.00
65.51
77.00
-11.49