สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
1.44
0.00
0.41
4
31.41
18.23
10.92
14.00
รวม
9
32.85
18.23
11.33
34.49
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560