สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
1.49
0.00
1.22
4
31.41
14.39
16.49
43.00
รวม
10
32.90
14.39
17.72
53.85
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง