ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
2.26
0.08
0.98
43.28
30.00
13.28
รวม
5
2.26
0.08
0.98
43.28
30.00
13.28