ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
4.27
0.11
3.58
83.89
88.00
-4.11
8
16.66
2.50
7.14
42.89
79.00
-36.11
รวม
14
20.92
2.60
10.72
51.24
88.00
-36.76