ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
5.03
0.25
4.78
95.03
95.03
8
13.07
2.50
8.60
65.77
65.77
รวม
15
18.10
2.75
13.38
73.90
73.90