ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
2.17
0.00
1.18
1
2.32
2.25
0.07
28.00
รวม
5
4.49
2.25
1.26
27.97
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง