ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
4.04
0.04
1.98
48.97
50.00
-1.03
3
12.13
0.00
0.00
0.00
36.00
-36.00
รวม
10
16.18
0.04
1.98
12.24
46.00
-33.76