ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
9
4.80
0.09
3.71
77.12
80.00
-2.88
3
12.74
2.07
10.44
81.95
65.00
16.95
รวม
12
17.55
2.16
14.15
80.62
77.00
3.62