ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
2.37
0.04
1.90
5
10.58
0.00
2.32
43.00
รวม
9
12.95
0.04
4.22
32.62
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง