ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
3.46
0.01
2.52
72.71
6
14.16
0.00
3.20
22.57
รวม
11
17.62
0.01
5.71
32.42
55.00