ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
1.27
0.07
0.33
1
2.32
0.00
0.00
14.00
รวม
5
3.59
0.07
0.33
9.12
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560