สำนักงานฯจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
1.33
0.00
0.87
รวม
7
1.33
0.00
0.87
65.93
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง