สำนักงานฯจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
1.69
0.00
1.62
95.99
80.00
15.99
รวม
8
1.69
0.00
1.62
95.99
77.00
18.99