สำนักงานฯจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
1.05
0.00
0.69
รวม
4
1.05
0.00
0.69
66.24
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง