สำนักงานฯจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
2.27
0.00
2.27
100.00
100.00
1
0.10
0.00
0.10
97.66
97.66
รวม
9
2.37
0.00
2.37
99.90
99.90