สำนักงานฯจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
0.52
0.00
0.21
41.00
30.00
11.00
รวม
4
0.52
0.00
0.21
41.00
30.00
11.00