สำนักงานฯจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
1.14
0.00
0.78
68.42
50.00
18.42
รวม
6
1.14
0.00
0.78
68.42
46.00
22.42