สำนักงานฯจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
2.12
0.00
1.98
93.09
88.00
5.09
รวม
8
2.12
0.00
1.98
93.09
88.00
5.09