สำนักงานฯจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
1.87
0.00
1.47
78.59
รวม
7
1.87
0.00
1.47
78.59
55.00