ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
7.46
0.00
6.77
90.73
88.00
2.73
2
0.81
0.00
0.48
59.01
79.00
-19.99
รวม
7
8.27
0.00
7.25
87.62
88.00
-0.38