ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
8.70
0.00
8.16
93.85
80.00
13.85
4
0.86
0.00
0.36
42.57
65.00
-22.43
รวม
10
9.55
0.00
8.52
89.26
77.00
12.26