ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
8.20
0.00
7.99
97.43
97.43
2
0.81
0.00
0.81
100.00
100.00
รวม
7
9.01
0.00
8.80
97.66
97.66