ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
6.72
0.37
5.92
88.03
1
0.48
0.00
0.48
100.00
รวม
5
7.20
0.37
6.39
88.83
55.00