ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
5.67
0.00
2.10
1
0.48
0.00
0.00
14.00
รวม
5
6.15
0.00
2.10
34.20
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560