ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
7.83
0.00
7.13
91.14
50.00
41.14
2
0.36
0.00
0.36
100.00
36.00
64.00
รวม
8
8.19
0.00
7.50
91.53
46.00
45.53