ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
5.91
0.00
5.02
1
0.48
0.48
0.00
28.00
รวม
5
6.38
0.48
5.02
78.64
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง