ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
5.83
0.00
5.52
94.74
30.00
64.74
2
0.36
0.25
0.11
30.33
19.00
11.33
รวม
7
6.19
0.25
5.63
90.96
30.00
60.96