ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
5.92
0.00
5.35
1
0.48
0.00
0.48
43.00
รวม
5
6.40
0.00
5.83
91.11
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง